Kerkrestauratie

 Inleiding

In de periode van 2000 tot 2010 zijn de kerkgebouwen bouwkundig en installatief aangepakt; is Kerkwijck grondig verbouwd en gemoderniseerd en is er een aanbouw (Aula) gerealiseerd. Verder is de kerk geheel gerestaureerd. De gebouwen voldoen nu weer aan de eisen die er tegenwoordig aangesteld mogen worden.

Kerkgebouwen/Kerkrestauratie

In dit onderdeel van de website willen we u een schets geven van de restauratie van ons kerkgebouw. Na de inleiding, waarin een omschrijving op hoofdlijnen is gegeven van het gehele proces, is er ter aanvulling een fotorapportage met een summiere toelichting toegevoegd.

Kerktoren in steigers

We hebben het hier over een periode van 2001 tot en met 2010.

Het kerkgebouw is een Rijksmonument. Bij de start van het project in het jaar 2001  omvatte het project een restauratie, inclusief grootonderhoud aan het kerkgebouw met bijgebouw van de Protestantse Gemeente te Kaag. Na de (herziene) vaststelling van de subsidiabele kosten door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (de RDMZ; heet nu de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) te Zeist in mei 2002 en het daaraanvolgende traject met de gemeente Alkemade (nu gemeente Kaag en Braassem geheten) met de gedeputeerde staten van Zuid-Holland, kon in december 2003 een aanvang met het restauratieproject worden gemaakt.

Het project behelsde in hoofdzaak de restauratie van de buitenkant van het kerkgebouw met een paar kleine aanpassingen binnen.

Met de toezegging aan financiële middelen middels de verkregen beschikking van RDMZ (RCE) aangevuld met eigen financiële middelen, kon een eerste begin worden gemaakt. De kosten van het project waren in eerste aanleg geraamd op een bedrag van iets meer dan € 180.00,00.

Een geldwervingsactie zorgde ervoor dat de benodigde financiële middelen voor een eerste start konden worden gevonden.

In augustus 2005 zijn de werkzaamheden aan de buitenkant van het kerkgebouw met aanbouw nagenoeg afgerond.

Na het gereedkomen van deze werkzaamheden is, in het najaar van 2005, de planning van de nog resterende werkzaamheden verder bijgesteld. Reden hiertoe was onder andere dat er, na een langdurig traject (zie verder in het menu van deze website bij begraafplaats), sprake was van een mogelijke realisatie van een algemene begraafplaats. Met het komen tot een definitief besluit in het voorjaar van 2006 tot de aanleg van een algemene begraafplaats rond het kerkgebouw met bijgebouw, zijn de plannen daadwerkelijk dan ook naar boven bijgesteld en is het project voor wat betreft de realisatie van de binnenkant van de gebouwen opnieuw onder de loep genomen en op een aantal punten sterk verbeterd.

De renovatie van het kerkgebouw met aanbouw werd verder verbeterd en geoptimaliseerd.

P3140040DSC_0247

Naast de grondige renovatie van de binnenkant van het kerkgebouw met aanbouw, waren er nog een aantal relevante verbeterpunten:

  • de bouw van een aula en urnenwand t.b.v. de begraafplaats,
P4070007P5200003
P4160050P5100002
  • het open maken van de kap in de zaal van de bestaande aanbouw,
CONVAR3DSC_0233P5230008
  • het toegankelijk maken van de zaal voor minder validen,
P1010056P6120080
  • een totale renovatie van de dames en heren toiletgroepen met daarbij de bouw van een mindervalide toilet,
P4160043
  • een nagenoeg totale renovatie van de consistorie en een sterk verbeterde bereikbaarheid van de zolder.
P5200006Inwijding Hervormde kerk 023P5090079

Daarnaast is de sterk verouderde gehele elektrische installatie, meer nog dan aanvankelijk gedacht, in feite geheel vernieuwd en is er in de aanbouw een geheel nieuw en modern verlichtingsplan gerealiseerd.

P4160021
P4160027

Om dit alles te kunnen realiseren moest er opnieuw een geldwervingscampagne worden gestart en kon er door verkoop van vastgoed een gedeelte van het bedrag worden aangewend ter verkrijging van aanvullende financiële middelen om het herziene programma van eisen te kunnen realiseren. Het begrote bedrag voor het gehele project was inmiddels opgelopen tot een bedrag van ruim € 450.000,00.

In 2010 is het totaalproject financieel afgerond met een uiteindelijk besteed totaalbedrag van rond de € 500.000,00

Het gerenoveerde kerkgebouw met de aanbouw, mortuarium/aula is op 22 juni 2008, met een feestelijke inwijdingsdienst, weer in gebruik worden genomen door de kerkelijke gemeente.

Inwijding Hervormde kerk 017Inwijding Hervormde kerk 073
Inwijding Hervormde kerk 079Inwijding Hervormde kerk 064